Strona główna Polityka prywatności

Reklama

Reklama

Polityka prywatności

Niniejszy dokument, zwany dalej Polityką Prywatności stanowi integralną część Regulaminu Korzystania z Serwisu  www.agromy.pl i zawiera zasady ochrony informacji, w szczególności danych osobowych przetwarzanych przez WEBXL Mateusz Borowski z siedzibą w Przeźmierowie w związku z funkcjonowaniem serwisu www.agromy.pl.

§1.

Administratorem bazy danych osobowych przetwarzanych w związku z działaniem serwisu www.agromy.pl jest WEBXL Mateusz Borowski z siedzibą w Przeźmierowie zwany dalej Administratorem serwisu.

§2.

1.Wszystkie dane osobowe, podane przez Użytkownika podczas procesu rejestracji w serwisu www.agromy.pl przechowywane są zgodnie z zachowaniem wszelkich standardów bezpieczeństwa oraz zgodnie z prawem obowiązującym na terytorium RP. Administrator serwisu zobowiązuje się do stosowania odpowiednich środków ochrony w systemach informatycznych oraz środków organizacyjnych zapewniających ochronę tych danych. W szczególności Administrator wdrożył i stosuje Politykę Bezpieczeństwa Danych Osobowych oraz Instrukcję Zarządzania Systemem Informatycznym.

2.Podstawą przetwarzania danych osobowych w związku z funkcjonowaniem serwisu www.agromy.pl jest wyrażenie zgody przez Użytkownika podczas rejestracji w serwisie.

§3.

1.Administrator zobowiązuje się do nie udostępniania nikomu przetwarzanych danych osobowych pod jakimkolwiek tytułem, z zastrzeżeniem § 4.

2.Administrator umożliwia Użytkownikom realizację ich uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926), w szczególności ich aktualizacji i informacji o zakresie przetwarzanych danych.

§4.

Administrator serwisu oświadcza, iż dane Użytkowników będą udostępniane wyłącznie organom uprawnionym do ich otrzymywania na podstawie obowiązujących przepisów prawa i tylko w niezbędnym zakresie.

§5.

1.Użytkownikiem w rozumieniu niniejszej Polityki jest osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełna zdolność do czynności prawnych, wobec której nie zostało wszczęte postępowanie o ubezwłasnowolnienie lub postępowanie o ustanowienie doradcy tymczasowego, która posiada Konto Użytkownika w serwisie www.agromy.pl

2.Użytkownika uważa się za zarejestrowanego z chwilą prawidłowego wypełnienia formularza rejestracyjnego i założenia Konta Użytkownika w serwisie www.agromy.pl.

3.Podczas procesu rejestracji Użytkownik wybiera nazwę Użytkownika - Login. Wybrana nazwa Użytkownika nie może naruszać praw osób trzecich ani zawierać treści niezgodnych z prawem, z regulaminem lub też powszechnie uznawanych za obraźliwe.

4.Użytkownik zobowiązany jest do prawidłowego zabezpieczenia i nieudostępniania osobom trzecim swojego hasła do konta. Użytkownik ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich oraz Administratora serwisu za wszelkie działania lub zaniechania związane z korzystaniem ze swojego konta na serwisie www.agromy.pl.

§6.

Administrator serwisu zastrzega sobie prawo do weryfikowania i sprawdzania danych Użytkownika w trakcie oraz po zakończeniu procesu Rejestracji. Administrator serwisu nie ponosi odpowiedzialności za niezgodność ze stanem faktycznym danych, które Użytkownik podał podczas procesu rejestracyjnego.

§7.

Użytkownik zobowiązany jest do bieżącej aktualizacji wszelkich danych udostępnianych w trakcie rejestracji.

§8.

1.Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu Serwisu Korzystanie z serwisu www.agromy.pl i oznacza akceptację postanowień niniejszej Polityki Prywatności.

2.Administrator serwisu WEBXL Mateusz Borowski ma prawo do zmiany Polityki Prywatności w każdym czasie. Zmiany obowiązują od momentu opublikowania nowej wersji Polityki Prywatności w Serwisie www.agromy.pl.

3.Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od momentu jej opublikowania w Serwisie.

4.Brak akceptacji przez Użytkownika nowej Polityki Prywatności jest równoznaczne z brakiem akceptacji Regulaminu, co uniemożliwia rejestrację w serwisie.