Strona główna Aktualności Aktualności: Polska 17 maja upłynął podstawowy termin składania wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich za 2010 r.

Reklama

Reklama

01 Lis
17 maja upłynął podstawowy termin składania wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich za 2010 r.
Napisał Administrator |
Opublikowane w Aktualności: Polska
 
rozmiar czcionki zmniejsz rozmiar czcionki zwiększ rozmiar czcionki
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

17 maja był ostatnim dniem podstawowego terminu przyjmowania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich za 2010 rok. Tego dnia biura powiatowe ARiMR były czynne do godziny 22.

Wszyscy, którzy zdążyli złożyć wnioski w tym czasie, a było ich ponad 1,311 mln, mogą liczyć na otrzymanie dopłat bezpośrednich za 2010 r. w pełnej wysokości. Z całą pewnością liczba ta będzie większa, ponieważ część rolników wysłała swoje wnioski pocztą i w ciągu najbliższych dni dotrą one do biur powiatowych.

 

Przepisy pozwalają na składanie wniosków o dopłaty bezpośrednie także po tym podstawowym terminie, ale przewidują obniżenie należnej rolnikowi płatności o 1% za każdy dzień roboczy spóźnienia. Takimi sankcjami nie będą objęci rolnicy, którzy z powodu wystąpienia  nadzwyczajnych okoliczności lub siły wyższej, nie mogli złożyć wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności ONW do 17 maja 2010 r. i zrobią to w ciągu najbliższych dni, ale nie później niż do 11 czerwca br.

Liczbę rolników uprawnionych w tym roku do przyznania  płatności bezpośrednich Agencja ocenia na około 1,39 miliona i została ona oszacowana na podstawie wniosków złożonych w 2009 roku. 

Prezes ARiMR Tomasz Kołodziej, aby ułatwić rolnikom składanie wniosków, podjął przed tygodniem decyzję o wydłużeniu godzin pracy biur powiatowych Agencji. Od 10 do 14 maja, a także 17 maja biura powiatowe były otwarte od godziny 600 do 2200, a w sobotę 15 maja od godziny 800 do 1600. Czynne były też punkty przyjmowania wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich zorganizowane poza siedzibami biur powiatowych. Ich wykaz wraz z terminami i godzinami pracy został podany na stronie internetowej ARiMR, a także w biurach powiatowych i Oddziałach Regionalnych Agencji. Wniosek można również  wysłać za pośrednictwem poczty. W tym przypadku o dotrzymaniu terminu decyduje data nadania wniosku w urzędzie pocztowym.

ARiMR informuje, że za okoliczności nadzwyczajne lub wystąpienie siły wyższej uznaje się:

 • poważną klęskę żywiołową w dużym stopniu dotykającą grunty rolne gospodarstwa,
 • wypadek powodujący zniszczenie w gospodarstwie budynków dla zwierząt gospodarskich,
 • chorobę epizootyczną dotykającą wszystkie zwierzęta gospodarskie rolnika lub część tych zwierząt,
 • długookresową niezdolność rolnika do pracy.

Warunkiem zachowania prawa do płatności w pełnej wysokości (bez sankcji terminowych) jest pisemne poinformowanie, w terminie 10 dni roboczych od daty ustania tych okoliczności, kierownika biura powiatowego ARiMR o występujących okolicznościach nadzwyczajnych. Wystąpienie siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności rolnik jest zobowiązany potwierdzić poprzez dostarczenie do kierownika biura powiatowego ARiMR dowodów potwierdzających ich wystąpienie.

Dowodami potwierdzającymi działanie siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności w przypadku szkód w uprawach rolnych, spowodowanych przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę (...) są:

1) protokół oszacowania szkód sporządzony przez komisję powołaną przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce powstania szkody;

2) dokument potwierdzający wystąpienie szkody w uprawach rolnych, z którego wynika powierzchnia upraw, na których wystąpiła szkoda spowodowana przez te ryzyka, sporządzony przez zakład ubezpieczeń, z którym rolnik zawarł umowę ubezpieczenia upraw co najmniej od jednego z tych ryzyk;

3) pisemne oświadczenia potwierdzające wystąpienie szkody w uprawach rolnych, spowodowanej przez te ryzyka, złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia oraz sporządzone zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej ARiMR, (otwórz) przez dwóch świadków, którzy nie są domownikami rolnika, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu

społecznym rolników. Oświadczenie takie może być złożone w sytuacji, gdy komisja powoływana przez wojewodę nie została powołana oraz uprawy nie zostały objęte umową ubezpieczenia;

4) pisemne oświadczenie rolnika o położeniu gospodarstwa rolnego na obszarze, na którym został wprowadzony stan klęski żywiołowej na podstawie przepisów o stanie klęski żywiołowej.

Szczegółowy wykaz dowodów potwierdzających działanie siły wyższej lub wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności. (otwórz)

Rolnikowi, który złoży wniosek po 17 maja 2010 r. ale  nie dostarczy dowodów potwierdzających wystąpienie siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności, należna  kwota płatności będzie pomniejszana, z tytułu złożenia wniosku po terminie, o 1%  za każdy dzień roboczy opóźnienia.

Po raz pierwszy w tym roku rolnicy  wypełniając jeden formularz wniosku mogą ubiegać się o:  płatności bezpośrednie, płatności z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich oraz innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW), płatności na realizację przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawę dobrostanu zwierząt (PROW 2004-2006) oraz płatności rolnośrodowiskowe (PROW 2007-2013). Wprowadzenie jednego formularza wniosku dla 12 różnych rodzajów płatności jest dużym ułatwieniem dla rolników, którzy nie muszą teraz  wielokrotnie podawać tych samych danych i występować do Agencji z osobnymi wnioskami o przyznanie różnych dopłat.

Warto też przypomnieć, że wypełnienie wniosków nie jest trudne zwłaszcza dla rolników, którzy ubiegali się o płatności bezpośrednie w 2009 r. Otrzymali oni w przesyłkach pocztowych  tzw. wnioski "spersonalizowane", które są w dużej części wypełnione na podstawie danych znajdujących się we wnioskach złożonych w ubiegłym roku. Trochę więcej pracy miały natomiast osoby, które nie składały wniosków w zeszłym roku, bo np. dopiero niedawno przejęły lub kupiły gospodarstwo. W takim wypadku trzeba wypełnić "czysty" formularz  w całości.

Zasady przyznawania płatności, formularze wniosków oraz załączników do wniosku są dostępne na stronie internetowej ARiMR oraz w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych Agencji. Wniosek można wypełnić także w formie elektronicznej, który jest również dostępny na stronie internetowej ARiMR. Tak wypełniony formularz należy wydrukować, podpisać i wysłać  do biura powiatowego Agencji.

ARiMR zwracała uwagę rolnikom, aby przy wypełnianiu wniosków postępowali zgodnie z instrukcją, którą dostali wraz z otrzymanym do wypełnienia wnioskiem. W tym roku było to szczególnie ważne ponieważ zostały wprowadzone  nowe rodzaje płatności (wsparcie specjalne) oraz wprowadzono zmiany w zasadach przyznawania krajowych uzupełniających płatnościach obszarowych. Po raz pierwszy w tym roku rolnicy z całego kraju mogą się ubiegać o płatność obszarową  do roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych, a w kilku województwach o płatności do krów i owiec. Ponadto jednolite płatności obszarowe będą przyznawane rolnikom do powierzchni upraw zagajników drzew o krótkiej rotacji,  takich jak: brzoza, topola i wierzba. Rolnicy ubiegający się o takie dopłaty musieli we wnioskach zadeklarować tak wykorzystywane grunty, jako odrębne działki rolne. Jeśli chodzi o uzupełniające płatności obszarowe (UPO), to będą one po raz pierwszy przyznawane także do powierzchni, na których nie jest prowadzona żadna uprawa, jeżeli na gruntach tych:

 • rolnik dokonał zasiewu w celu podniesienia żyzności gleby poprzez wprowadzenie do niej świeżej masy roślinnej (zielony nawóz);
 • roślinność ta została przyorana lub wprowadzona do gleby na skutek zastosowania innego zabiegu mechanicznego, w terminie do dnia 31 sierpnia roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności uzupełniającej;
 • nie jest prowadzona uprawa przez okres nie dłuższy niż jeden rok.

Z tytułu płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, w 2010 r. polscy rolnicy będą mogli otrzymać do 3,25 mld euro. Dodatkowo z tytułu pomocy na wspieranie gospodarowania na obszarach górskich oraz innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) zostanie przeznaczona kwota ok. 1,35 mld zł.

Szacowane maksymalne stawki płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego za rok 2010 przedstawiają się następująco:

 • jednolita płatność obszarowa (JPO) - 141,06 euro/ha
 • uzupełniająca płatność podstawowa - do powierzchni innych roślin i do powierzchni gruntów ornych, na których nie jest prowadzona uprawa roślin - 82,46 euro/ha
 • płatność uzupełniająca do powierzchni uprawy chmielu, do której przyznano płatność uzupełniającą do powierzchni uprawy chmielu za 2006 r. (płatność niezwiązana z produkcją) - 336,05 euro/ha
 • płatność do powierzchni roślin przeznaczonych na paszę, uprawianych na trwałych użytkach zielonych (płatności zwierzęce) - 110,18 euro/ha
  oddzielna płatność z tytułu owoców i warzyw (płatność do pomidorów) - ok. 39,44 euro/tonę
 • przejściowe płatności z tytułu owoców miękkich - 400 euro/ha
 • płatność cukrowa - ok. 12,59 euro/tonę
 • płatność do krów - 142,5 euro/sztukę
 • płatność do owiec - 30 euro/sztukę
 • specjalna płatność obszarowa do powierzchni uprawy roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych - 60 euro/ha.

ARiMR przypomina rolnikom otrzymującym jakiekolwiek dopłaty powierzchniowe, np. płatności bezpośrednie, ONW, rolnośrodowiskowe czy pomoc na zalesione grunty rolne lub grunty inne niż rolne, że są zobowiązani bezwzględnie przestrzegać przez cały rok zasad wzajemnej zgodności (cross compliance) w zakresie: ochrony środowiska naturalnego, identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz dobrej kultury rolnej. Agencja zwraca również uwagę, że od 1 stycznia 2010 roku obowiązują dodatkowe normy i wymogi, które nakładają na rolników obowiązek posiadania w określonych sytuacjach pozwoleń wodnoprawnych oraz zachowania charakterystycznych elementów krajobrazu.

 

Źródło:http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/17-maja-uplynal-podstawowy-termin-skladania-wnioskow-o-przyznanie-doplat-bezposrednich-za-201.html

Dodaj komentarz