Strona główna Aktualności Aktualności: Polska 17 sierpnia ARiMR rozpocznie przyjmowanie wniosków o przyznanie premii "młodym rolnikom". Premie zostały zwiększone.

Reklama

Reklama

20 Wrz
17 sierpnia ARiMR rozpocznie przyjmowanie wniosków o przyznanie premii "młodym rolnikom". Premie zostały zwiększone.
Napisał Administrator |
Opublikowane w Aktualności: Polska
 
rozmiar czcionki zmniejsz rozmiar czcionki zwiększ rozmiar czcionki
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Wsparcie z działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom", wypłacane jest w formie jednorazowej premii,  z której mogą skorzystać rolnicy, którzy nie ukończyli jeszcze 40 lat i planują przejęcie gospodarstwa rolnego oraz prowadzenie działalności rolniczej na własny rachunek.  Rozpoczynający się 17 sierpnia kolejny nabór wniosków o przyznanie wsparcia  z tego działania  objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 odbędzie się na korzystniejszych warunkach, w porównaniu z tymi,  które obowiązywały w poprzednich naborach.  Lista korzystnych zmian wprowadzonych przez Ministra Rolnictwa Marka Sawickiego jest dosyć długa.

Przede wszystkim w tym roku zgodnie z zapowiedziami szefa resortu wysokość premii została podwyższona z 50 tys. zł do 75 tys. zł.

 

Ponadto złagodzone zostały kryteria dotyczące wielkości powierzchni w tworzonych przez "młodych rolników" gospodarstwach. W przypadku wnioskodawców z województw, w których średnia powierzchnia gruntów rolnych jest wyższa od średniej krajowej, możliwe jest przyznanie pomocy osobom, które posiadają gospodarstwa o powierzchni użytków rolnych nie mniejszej niż średnia krajowa powierzchnia gruntów rolnych. "Młodzi rolnicy" z pozostałych województw, czyli lubelskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, śląskiego, świętokrzyskiego, gdzie średnia wojewódzka powierzchnia gruntów rolnych jest niższa od średniej krajowej powierzchni gruntów rolnych, będą mogli uzyskać premię pod warunkiem że ich gospodarstwa spełniają kryterium średniej wojewódzkiej powierzchni gruntów rolnych oraz zobowiążą się do zwiększenia powierzchni swoich gruntów rolnych do poziomu średniej krajowej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie, w terminie 3 lat od dnia otrzymania decyzji o przyznaniu pomocy. Obecnie średnia krajowa powierzchnia gruntów rolnych w gospodarstwie wynosi 10,15 ha.

 

Rozszerzona została definicja dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności rolniczej. W przypadku osób, które otrzymały gospodarstwo w drodze spadku i w ciągu 12 miesięcy od dnia otwarcia tego spadku przekazały gospodarstwo w dzierżawę, za dzień rozpoczęcia prowadzenia działalności rolniczej uznawany będzie dzień rozwiązania lub wygaśnięcia umowy dzierżawy.

 

Złagodzone zostały też warunki określające konieczność zwrotu części pomocy przez "młodego rolnika". Według obowiązujących od tego roku zasad będzie on musiał oddać otrzymane wsparcie wyłącznie w przypadku nieprzedłożenia faktur i innych dokumentów księgowych potwierdzających wydatkowanie 70% kwoty otrzymanej z ARiMR premii w terminie 3 lat od dnia wypłaty pomocy. Dotychczas rolnik musiał przedstawić takie dokumenty do 31 stycznia roku następującego po roku, w którym zrealizował inwestycję. Zmniejszona też została z 25% do 15% otrzymanej pomocy, kara za nieterminowe dostarczenie do ARiMR dokumentów.

 

Zniesiony został obowiązek notarialnego potwierdzenia tytułu prawnego do gospodarstwa w przypadku dzierżawy gospodarstwa od Agencji Nieruchomości Rolnych lub od jednostek samorządu terytorialnego. A "młodzi rolnicy", którzy w dniu wystąpienia o wsparcie byli posiadaczami gospodarstw mają teraz więcej czasu na spełnienie warunku dotyczącego minimalnej powierzchni użytków rolnych w gospodarstwie. Według nowych zasad udzielania wsparcia mają na to bowiem do 180 dni od przyznania przez ARiMR pomocy.

 

Agencja przypomina, że każdy "młody rolnik", który zamierza starać się o premię musi posiadać wykształcenie rolnicze, gwarantujące dobre przygotowanie do zawodu lub inne wykształcenie i odpowiedni staż pracy w rolnictwie. Możliwe jest również uzupełnienie wykształcenia w ciągu trzech lat od doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy.

 

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków w tegorocznym naborze został ogłoszony 2 sierpnia przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Tomasza Kołodzieja w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim, a także na stronie internetowej Agencji. Wnioski o przyznanie finansowego wsparcia  dla ?młodych rolników? można składać osobiście lub przez upoważnioną osobę w oddziałach regionalnych ARiMR, a także wysłać listem poleconym lub pocztą kurierską. Do wykorzystania w tegorocznym naborze wniosków na to działanie jest ponad 387 mln zł. Podział środków na poszczególne województwa przedstawia poniższa tabela.

Województwo

Limit środków finansowych (zł)

Dolnośląskie

16 860 165 begin_of_the_skype_highlighting              16 860 165      end_of_the_skype_highlighting

Kujawsko-pomorskie

29 883 189 begin_of_the_skype_highlighting              29 883 189      end_of_the_skype_highlighting

Lubelskie

43 720 152 begin_of_the_skype_highlighting              43 720 152      end_of_the_skype_highlighting

Lubuskie

7 402 969

Łódzkie

34 883 100 begin_of_the_skype_highlighting              34 883 100      end_of_the_skype_highlighting

Małopolskie

14 302 071 begin_of_the_skype_highlighting              14 302 071      end_of_the_skype_highlighting

Mazowieckie

64 843 807

Opolskie

10 542 448

Podkarpackie

12 015 290 begin_of_the_skype_highlighting              12 015 290      end_of_the_skype_highlighting

Podlaskie

30 580 851

Pomorskie

16 046 226 begin_of_the_skype_highlighting              16 046 226      end_of_the_skype_highlighting

Śląskie

9 650 991

Świętokrzyskie

16 782 647 begin_of_the_skype_highlighting              16 782 647      end_of_the_skype_highlighting

Warmińsko-mazurskie

18 488 043 begin_of_the_skype_highlighting              18 488 043      end_of_the_skype_highlighting

Wielkopolskie

49 417 725

Zachodniopomorskie

12 170 326 begin_of_the_skype_highlighting              12 170 326      end_of_the_skype_highlighting

Razem

387 590 000

 

Termin składania wniosków o przyznanie pomocy upływa z końcem dnia roboczego następującego po dniu podania do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.arimr.gov.pl informacji określającej, że zapotrzebowanie na środki finansowe wynikające z już złożonych wniosków w 2010 r. osiągnęło 120% dostępnych środków w danym województwie, lecz nie później niż 31 grudnia 2010 roku.

 

Źródło: www.armir.gov.pl

Dodaj komentarz