Strona główna Aktualności Aktualności: Polska Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich w sprawie różnic pomiędzy wymiarami działek

Reklama

Reklama

11 Lis
Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich w sprawie różnic pomiędzy wymiarami działek
Napisał Administrator |
Opublikowane w Aktualności: Polska
 
rozmiar czcionki zmniejsz rozmiar czcionki zwiększ rozmiar czcionki
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Mając na uwadze liczne wątpliwości związane ze sposobem naliczania przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa płatności do gruntów rolnych na podstawie pomiaru powierzchni użytkowanej rolniczo na obrazie ortofotomapy w granicach działki ewidencyjnej (PEG) oraz nawiązując do mechanizmów postępowania w przypadku rolników korzystających z działań ONW i program rolnośrodowiskowy w ramach PROW 2007-2013 w sytuacji stwierdzenia różnic pomiędzy wymiarami działek zgłoszonych we wniosku a zmierzonych na podstawie ortofotomap, Zarząd KRIR 15 marca br. zwrócił się do MRiRW o wyjaśnienie, czy  takie same sankcje jak w przypadku przedeklarowania powierzchni  obowiązują , gdy rolnik zadeklarował do płatności powierzchnię mniejszą aniżeli zdefiniowany PEG. Poniżej zamieszczamy odpowiedź Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich, która 27 kwietnia br. wpłynęła do Biura KRIR.  
 
Zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania ? Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW)" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 (Dz. U. Nr 40, poz. 329, z późn. zm.) wysokość płatności ONW ustala się jako iloczyn stawek płatności na 1 ha gruntu rolnego i powierzchni tego gruntu kwalifikującej się do płatności ONW, nie większej jednak niż maksymalny kwalifikowany obszar, o którym mowa w art. 6 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia Komisji (WE) nr 1122/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 odnośnie do zasady wzajemnej zgodności, modulacji oraz zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli w ramach systemów wsparcia bezpośredniego przewidzianych w wymienionym rozporządzeniu oraz wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 begin_of_the_skype_highlighting              1234/2007      end_of_the_skype_highlighting w odniesieniu do zasady wzajemnej zgodności w ramach systemu wsparcia ustanowionego dla sektora wina (Dz. Urz. L 316 z 02.12.2009 r., str. 65, ze zm.), określony w systemie identyfikacji działek rolnych.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1975/2006 z dnia 7 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 begin_of_the_skype_highlighting              1698/2005      end_of_the_skype_highlighting w zakresie wprowadzenia procedur kontroli, jak również wzajemnej zgodności w odniesieniu do środków wsparcia rozwoju obszarów wiejskich (Dz. Urz. UE L 368 z 23.12.2006 r., str. 74, ze zm.), do płatności ONW stosuje się art. 57 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1122/2009, zgodnie z którym w przypadku, gdy stwierdzony obszar grupy upraw jest większy niż zadeklarowany we wniosku o przyznanie płatności, do obliczenia pomocy wykorzystuje się obszar zadeklarowany. W związku z powyższym płatność ONW nie może być przyznana do powierzchni gruntów rolnych większej niż powierzchnia zgłoszona we wniosku o przyznanie płatności.

Z uwagi na powyższe, w przypadku, gdy dla danej działki ewidencyjnej został wyznaczony maksymalny obszar kwalifikowany (powierzchnia ewidencyjno-gospodarcza PEG) i rolnik we wniosku o przyznanie płatności zgłosił powierzchnię mniejszą niż powierzchnia PEG, do wyliczenia kwoty płatności ONW wzięta zostanie pod uwagę powierzchnia zgłoszona przez rolnika we wniosku.

Jednakże zgodnie z § 5 ust. 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania ? Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW)" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na łata 2007 - 2013 (Dz. U. Nr 40, poz. 329, z późn. zm.) we wniosku o przyznanie płatności ONW rolnik wskazuje wszystkie działki ewidencyjne, na których znajdują się grunty rolne będące w jego posiadaniu, także te, do których nie ubiega się o przyznanie płatności ONW.

A zatem, w przypadku, gdy rolnik posiada grunty rolne, których nie deklaruje do żadnych programów pomocowych, zobowiązany jest do podania we wniosku powierzchni tych gruntów (powierzchnie niezgłoszone do programów pomocowych).

Natomiast mając na uwadze przepisy określone w art. 55 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1122/2009 (w związku z art. 7 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1975/2006), w toku postępowania administracyjnego (kontrole administracyjne oraz weryfikacja zadeklarowanych danych we wniosku z wynikami kontroli na miejscu) dokonywane jest sprawdzenie w zakresie zadeklarowania we wniosku wszystkich gruntów rolnych będących w posiadaniu rolnika.

W kontroli administracyjnej w ramach kontroli krzyżowych danych deklarowanych do płatności z innymi schematami pomocowymi (zalesienie gruntów, programy rolnośrodowiskowe) ustalana jest całkowita powierzchnia gruntów rolnych w gospodarstwie oraz całkowita powierzchnia gruntów rolnych deklarowanych do płatności.

W przypadku, gdy zostanie stwierdzona różnica pomiędzy tymi danymi, rolnik wzywany jest do złożenia wyjaśnień. W przypadku, gdy po powiadomieniu rolnika, zostanie dodana powierzchnia niezgłoszonych gruntów rolnych, powierzchnia ta jest uwzględniana w ustalaniu obniżek z tytułu niezadeklarowania wszystkich posiadanych gruntów rolnych.

Natomiast w przypadku, gdy rolnik z własnej  inicjatywy, zgodnie z art. 73 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1122/2009, poinformuje, że dane zawarte we wniosku są nieprawidłowe (np. uzupełni dane we wniosku w zakresie powierzchni niezgłoszonych) powierzchnie te nie są uwzględniane przy ustalaniu przedmiotowych obniżek, jeżeli rolnik nie został poinformowany przez ARiMR o zamiarze przeprowadzenia kontroli na miejscu lub Agencja nie poinformowała go o jakichkolwiek nieprawidłowościach we wniosku, w tym również w zakresie powierzchni niezgłoszonych.

Natomiast w przypadku, gdy dane gospodarstwo zostało objęte kontrolą na miejscu, na podstawie wyników z kontroli ustalana jest różnica pomiędzy sumaryczną powierzchnią deklarowanych działek rolnych i powierzchnią stwierdzoną w toku kontroli na miejscu.

Po przeprowadzonej weryfikacji w powyżej przedstawionym zakresie ustalana jest różnica pomiędzy całkowitą powierzchnią zadeklarowanych we wniosku gruntów rolnych a stwierdzoną całkowitą powierzchnią działek rolnych oraz powierzchnią gruntów niezgłoszonych oraz powierzchnią gruntów zalesionych. W przypadku, gdy wskaźnik ten wynosi do 3%, obniżek, zgodnie z art. 55 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1122/2009, nie stosuje się.

Natomiast w przypadku, gdy różnica ta wynosi więcej niż 3% zadeklarowanej powierzchni, całkowita kwota płatności ONW należna temu rolnikowi za ten rok będzie pomniejszona o maksymalnie 3% w zależności od rozmiaru pominięcia.
Powyższa sankcja stosowana jest zgodnie z następującymi zasadami:
  • różnica powierzchni do 3% - brak sankcji;
  • różnica powierzchni przekracza 3% do 30% włącznie - sankcja w wysokości 1% kwoty płatności;
  • różnica powierzchni przekracza 30% do 60% włącznie - sankcja w wysokości 2% kwoty płatności;
  • różnica powierzchni przekracza 60% - sankcja w wysokości 3% kwoty płatności.

Źródło: http://krir.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=1019&Itemid=1

Dodaj komentarz