Strona główna Aktualności Aktualności: Polska MRiRW w sprawie baterii klatkowych zakupionych za kredyt preferencyjny ARiMR

Reklama

Reklama

10 Lis
MRiRW w sprawie baterii klatkowych zakupionych za kredyt preferencyjny ARiMR
Napisał Administrator |
Opublikowane w Aktualności: Polska
 
rozmiar czcionki zmniejsz rozmiar czcionki zwiększ rozmiar czcionki
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

W związku z wystąpieniem Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 30 marca br. skierowanym do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego w sprawie zaciągniętych przez producentów jaj kredytów z dopłatą Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do oprocentowania na zakup nieulepszonych baterii klatkowych, których użytkowanie po 2011 roku będzie niezgodne z przepisami Unii Europejskiej 7 maja br. resort rolnictwa przedstawił pisemnie swoje stanowisko w tej sprawie. Poniżej zamieszczamy jego treść.

 

Kredyty preferencyjne udzielone producentom jaj konsumpcyjnych w kontekście Dyrektywy Rady 1999/74/WE z dnia 19 lipca 1999 r. ustanawiającej minimalne normy ochrony kur niosek

Zgodnie z obowiązującymi zasadami udzielania preferencyjnych kredytów z dopłatą Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do oprocentowania podmioty, które zaciągnęły kredyty preferencyjne, w tym producenci jaj konsumpcyjnych, zobowiązane są prowadzić działalność określoną w planie inwestycji, na podstawie którego udzielony został kredyt. W przypadku kredytów zaciągniętych do dnia 30.04.2007 r. - na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1996r. w sprawie szczegółowych kierunków działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji (Dz. U. Nr 16, poz. 82 ze zm.) konsekwencją trwałego zaprzestania prowadzenia działalności przed upływem okresu kredytowania jest zwrot dopłat wraz z odsetkami. Jednakże w niżej wskazanych przypadkach udzielone dopłaty nie będą podlegały zwrotowi, a konsekwencją będzie wyłącznie brak dalszego stosowania dopłat, tj. gdy:

 • trwałe zaprzestanie prowadzenia działalności wystąpiło nie wcześniej niż 13 listopada 2009r. oraz umowa kredytu nadal obowiązuje,
 • przyczyną trwałego zaprzestania prowadzenia działalności jest wystąpienie szczególnych okoliczności określonych w warunkach i zasadach udzielania kredytów takich jak np. śmierć kredytobiorcy lub orzeczona stała niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym,
 • trwałe zaprzestanie prowadzenia działalności nastąpiło po upływie pięciu lat od dnia udzielenia kredytu, umowa kredytu nadal obowiązuje, a także przedsięwzięcie zostało zrealizowane i działalność była prowadzona zgodnie z umową kredytu oraz w dalszym okresie kredytowania oprocentowanie kredytu nie będzie wyższe niż wynikające z umowy zawartej pomiędzy Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a bankiem.

W przypadku kredytów udzielanych od 01.05.2007r. - na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2007r. w sprawie szczegółowego zakresu i kierunków działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji (Dz. U. Nr 77, poz. 514 ze zm. ) lub rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2009r. w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. Nr 22, poz. 121 ze zm.) - trwałe zaprzestanie prowadzenia działalności przed upływem okresu kredytowania skutkuje zaprzestaniem stosowania dopłat do oprocentowania kredytu, a dopłaty już udzielone nie podlegają w takim przypadku zwrotowi.Zarówno w przypadku kredytów udzielonych do 30.04.2007r., jak i po tej dacie kredytobiorca może, za zgodą banku, zmienić kierunek produkcji. Warunkiem zmiany kierunku produkcji jest sporządzenie zmiany do planu inwestycji. Zmiana kierunku nie powoduje zaprzestania stosowania dopłat.

Pomoc na wymianę niezmodyfikowanych klatek

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2009r. w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa producenci rolni mogą ubiegać się o preferencyjne kredyty z dopłatą Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do oprocentowania m. in. na zakup lub instalację maszyn, urządzeń lub wyposażenia do produkcji rolnej w ramach następujących linii kredytowych:

 • kredyt na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych, działach specjalnych produkcji rolnej i przetwórstwie produktów rolnych (Symbol nIP),
 • kredyt na utworzenie lub urządzenie gospodarstw rolnych przez osoby, które nie ukończyły 40 roku życia (Symbol nMR),
 • kredyt na realizację inwestycji w rolnictwie i przetwórstwie produktów rolnych przez grupy producentów rolnych utworzone na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 88, poz. 983 ze zm.) (Symbol nGP),
 • kredyt na realizację inwestycji w zakresie nowych technologii produkcji w rolnictwie zapewniających wysokąjakość produktu (Symbol nNT),
 • kredyt na utworzenie lub urządzenie gospodarstwa rolnego w ramach realizacji programu osadnictwa rolniczego na gruntach Skarbu Państwa, zaakceptowanego przez ministra właściwego do spraw rozwoju wsi i ministra właściwego do spraw finansów publicznych (Symbol nOR),
 • kredyt w ramach "Branżowego programu rozwoju wspólnego użytkowania maszyn i urządzeń rolniczych" (Symbol nBRIO).

Kwota kredytu nie może przekraczać 80% (95% - nOR) wartości inwestycji w gospodarstwie rolnym, nie więcej niż 4 min zł lub 70% wartości inwestycji w dziale specjalnym produkcji rolnej, nie więcej niż 8 min zł. Maksymalny okres spłaty kredytów wynosi 8 lat (linie nIP, nBRIO) lub 15 lat (nMR, nOR, nGP oraz nNT), w tym karencja w spłacie kredytu nie może przekraczać 2 lat, a w przypadku linii nBRIO, nOR, nGP - 3 lat. Oprocentowanie kredytu płacone przez kredytobiorcę zależy od linii kredytowej i nie może wynosić mniej niż 2% w skali roku.

Aby uzyskać kredyt objęty dopłatami Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do oprocentowania należy przygotować plan inwestycji i złożyć go wraz z wnioskiem o kredyt w banku współpracującym z Agencją. Decyzję o udzieleniu kredytu podejmuje bank zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz w ramach przyznanego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa limitu akcji kredytowej. Obecnie o kredyty preferencyjne można ubiegać się w:

 • Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.,
 • Banku Gospodarki Żywnościowej S.A.,
 • Mazowieckim Banku Regionalnym S.A.,
 • SGB Gospodarczym Banku Wielkopolski S.A.,
 • ING Banku Śląskim S.A.,
 • Banku Zachodnim WBK S.A.,
 • Banku Polska Kasa Opieki S.A.,
 • bankach    spółdzielczych    zrzeszonych    w    BPS     S.A.,     SGB    GBW S.A. i MR Bank S.A.

 

Szczegółowe warunki i zasady udzielania kredytów z dopłatą Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji  Rolnictwa  do oprocentowania znajdują  się na stronie internetowej www.arimr.gov.pl, w zakładce: ?Pomoc krajowa".

 

Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz w piśmie z dnia 29 maja 2009 r. zgłosiła wniosek dotyczący przesunięcia terminu likwidacji klatek niezmodyfikowanych dla kur nieśnych do końca 2016 roku, wskazując na znaczne trudności z dostosowaniem się do zakazu używania klatek nieulepszonych od dnia 1 stycznia 2012 r. wynikające z konieczności likwidacji klatek nieulepszonych, jeszcze niezamortyzowanych, na instalację których były zaciągnięte kredyty preferencyjne pozostające do spłaty po roku 2011, w tym także kredyty zaciągnięte w latach 1997 - 2003 na wyposażenie kurników w ten typ klatek. Biorąc pod uwagę m.in. przedmiotowy wniosek, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podczas posiedzenia Rady UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa w dniu 22 lutego 2010 roku przedstawił wniosek Polski o przedłużenie użytkowania klatek nieulepszonych i przesunięcie daty zakazu używania klatek nieulepszonych z dnia 1 stycznia 2012 r. na dzień 1 stycznia 2017 r. Wniosek ten nie znalazł poparcia ze strony innych państw członkowskich i nie został przyjęty.

 

Źródło:http://krir.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=1030&Itemid=1

Dodaj komentarz