Strona główna Aktualności Aktualności: Polska Nowelizacje rozporządzeń Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Reklama

Reklama

30 Wrz
Nowelizacje rozporządzeń Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Napisał Administrator |
Opublikowane w Aktualności: Polska
 
rozmiar czcionki zmniejsz rozmiar czcionki zwiększ rozmiar czcionki
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki podpisał nowelizację następujących rozporządzeń:
  • ?Ułatwianie startu młodym rolnikom? w dniu 13 lipca 2010 rok,
  • ?Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów? w dniu 14 lipca 2010 roku,
  • ?Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej? w dniu 13 lipca 2010 roku,
  • ?Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych? w dniu 13 lipca 2010 roku.

W działaniu ?Ułatwianie startu młodym rolnikom?, objętym Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 ? 2013, wprowadzane zmiany dotyczą:

1) rozszerzenia definicji dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności rolniczej (w przypadku osób, które otrzymały gospodarstwo w drodze spadku i w ciągu 12 miesięcy od dnia otwarcia spadku przekazały gospodarstwo w dzierżawę, za dzień rozpoczęcia prowadzenia działalności rolniczej uznawany będzie dzień rozwiązania lub wygaśnięcia umowy dzierżawy);

2) podwyższenia kwoty jednorazowej premii z 50 000 zł do 75 000 zł;

3) dopuszczenia możliwości przyznania pomocy osobom, które posiadają gospodarstwa o powierzchni użytków rolnych nie mniejszej niż średnia krajowa powierzchnia gruntów rolnych (dotyczy wnioskodawców z województw, w których średnia powierzchnia gruntów rolnych jest wyższa od średniej krajowej);

4) konieczności zwrotu części pomocy wyłącznie w przypadku nieprzedłożenia faktur i innych dokumentów księgowych potwierdzających wydatkowanie 70% kwoty premii w terminie 3 lat od dnia wypłaty pomocy ( a nie jak dotychczas- w terminie do 31 stycznia roku następującego po roku, w którym zrealizowano inwestycję);

5) obniżenia wysokości pomocy podlegającej zwrotowi za nieterminowe dostarczenie dokumentów (z 25% do 15%);

6) zniesienia obowiązku notarialnego potwierdzenia tytułu prawnego do gospodarstwa w przypadku dzierżawy gospodarstwa od Agencji Nieruchomości Rolnych lub od jednostek samorządu terytorialnego;

7) przedłużenia terminu na spełnienie warunku dotyczącego minimalnej powierzchni użytków rolnych w gospodarstwie (do 180 dni od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy) w przypadku osób będących w dniu wystąpienia o wsparcie posiadaczami gospodarstw;

8) wyłączenia z katalogu przesłanek prowadzenia działalności rolniczej przypadku otrzymania kredytu preferencyjnego przeznaczonego na utworzenie nowego gospodarstwa.

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem opublikowania w Dzienniku Ustaw.

W działaniu ?Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów?, objętym Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007?2013, wprowadzane zmiany dotyczą:

1) umożliwienia rolnikom skorzystanie w 2010 r. z dodatkowych usług doradczych objętych załącznikiem nr 3 do rozporządzenia (kwalifikowanie kosztów zrealizowanych usług doradczych przed wydaniem ostatecznej decyzji o przyznanie pomocy);

2) umożliwienia wnioskodawcom ubieganie się o pomoc na obligatoryjne i dodatkowe usługi doradcze w jednym roku kalendarzowym poprzez złożenie więcej niż jednego wniosku o przyznanie pomocy i o płatność;

3) Dostosowania przepisów krajowych do przepisów wspólnotowych dotyczących prowadzenia przez beneficjentów oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego dla transakcji związanych z operacją (art. 75 ust. 1 lit. c pkt i rozporządzenia nr 1698/2005 begin_of_the_skype_highlighting              1698/2005      end_of_the_skype_highlighting).

W działaniu ?Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej?, objętym Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, wprowadzane zmiany dotyczą m.in.:

1) wydłużenia terminu na wniesienie prośby o przywrócenie terminu wykonania określonych czynności oraz dopuszczenie możliwości przywrócenia terminu wykonania określonych czynności na etapie obsługi wniosku o płatność;

2) umożliwienia wnioskodawcy dokonania jednorazowej zmiany zakresu rzeczowo-finansowego operacji w procesie przyznawania pomocy;

3) rozszerzenia wykazu działalności nierolniczych, które mogą być objęte pomocą;

4) kwestii prowadzenia oddzielnej rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego dla wszystkich transakcji związanych z operacją;

5) zmiany w sposobie ustalania okresu, w którym beneficjent musi wykonywać określone zobowiązania.

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem opublikowania w Dzienniku Ustaw.

W działaniu ?Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych?, objętym Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013,

wprowadzane zmiany mają przede wszystkim na celu zaktualizowanie listy nadleśnictw uprawnionych do ubiegania się o pomoc w ramach Schematu I tego działania. Schematem tym objęte są nadleśnictwa, na terenie których wystąpiła katastrofa naturalna lub klęska żywiołowa. Obszary te zostały wyznaczone na podstawie zgłoszeń ministra właściwego do spraw środowiska i uwzględniają obszary dotknięte katastrofą powodzi 2010. Ponadto nowelizacja rozporządzenia ma na celu wprowadzenie zmian stanowiących uproszczenie dla procesu wdrażania tego działania tj:

1) odstąpienie od obligatoryjnego wymogu zgodności operacji z planem urządzenia lasu w sytuacji, jeżeli nadleśnictwo posiada opracowany na podstawie ustawy o ochronie przeciwpożarowej sposób postępowania na wypadek powstania pożaru, z którego jednoznacznie wynika, iż dana droga leśna pełni rolę dojazdu pożarowego;

2) odstąpienie od uzależnienia warunków przyznania pomocy, od rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w określonym terminie.

3) zapewnienie wykonywania przez beneficjentów wymogów unijnych dotyczących prowadzenia oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego dla wszystkich transakcji związanych z operacją;

4) umożliwienie wnioskodawcom dokonania jednorazowej zmiany wniosku w zakresie planu finansowego operacji lub zestawienia rzeczowo - finansowego operacji.

5) wydłużenie terminu, w którym wnioskodawca może wnieść prośbę o przywrócenie terminu wykonania przez wnioskodawcę określonych czynności w toku postępowania w sprawie przyznania pomocy. Obecnie obowiązujący termin 14 dni proponuje się wydłużyć do 45 dni.

skrócenie okresu trwania zobowiązań dotyczących osiągnięcia i zachowania celu operacji. Proponuje się liczyć ten czas nie od dnia dokonania przez Agencję płatności ostatecznej ale od dnia przyznania pomocy beneficjentowi. Zmiana ta jest korzystna i szczególnie istotna w przypadku operacji realizowanych w dłuższym okresie czasu.


Źródło: www.minrol.gov.pl

Dodaj komentarz