Strona główna Aktualności Aktualności: Polska Od 1 września ARiMR będzie przyjmowała wnioski o przyznanie rent strukturalnych

Reklama

Reklama

24 Wrz
Od 1 września ARiMR będzie przyjmowała wnioski o przyznanie rent strukturalnych
Napisał Administrator |
Opublikowane w Aktualności: Polska
 
rozmiar czcionki zmniejsz rozmiar czcionki zwiększ rozmiar czcionki
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Dzięki zabiegom Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego w Komisji Europejskiej udało się wynegocjować i wygospodarować w budżecie  PROW 2007-2013 dodatkowych ponad 365 mln euro na realizację działania "Renty strukturalne".

Zwiększenie środków finansowych umożliwi przeprowadzenie w 2010 roku naboru wniosków o przyznanie takiego wsparcia. Szacuje się, że ponad 6 tysięcy  rolników, którzy przekażą  swoje gospodarstwa następcy lub innemu rolnikowi i zrezygnują z prowadzenia działalności rolniczej otrzyma taką pomoc. Będzie to ostatni nabór wniosków na działanie "Renty strukturalne" finansowany ze środków PROW 2007 - 2013.

 

Biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będą przyjmowały wnioski o przyznanie rent strukturalnych od 1 do 10 września br. Termin ten został podany do publicznej wiadomości przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Tomasza Kołodzieja 30 lipca, za pośrednictwem dziennika o zasięgu ogólnopolskim i regionalnym oraz strony internetowej ARiMR.


Wnioski o przyznanie pomocy należy składać do kierownika biura powiatowego ARiMR, właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa rolnego wnioskodawcy. W przypadku gospodarstw rolnych położonych na obszarze więcej niż jednego powiatu, należy sprawdzić, w którym z nich znajduje się największa część użytków rolnych należących do danego gospodarstwa, a następnie w tym biurze powiatowym ARiMR złożyć wniosek o przyznanie renty strukturalnej. Dokumenty można składać osobiście, wysłać listem poleconym lub pocztą kurierską.

 

O przyznaniu rent strukturalnych nie będzie decydowała kolejność złożonych wniosków, dlatego nie ma potrzeby tworzenia kolejek przed biurami powiatowymi ARiMR. Pomoc przyznawana będzie bowiem według liczby punktów rankingowych. Najwyżej punktowane będą te wnioski, w których rolnicy przekażą następcom największą powierzchnię użytków rolnych i dodatkowo powierzchnia nowopowstałego gospodarstwo będzie największa.

 

O renty strukturalne mogą ubiegać się osoby, które ukończyły 55 lat, lecz nie osiągnęły wieku emerytalnego i nie mają ustalonego prawa do emerytury lub renty. Wymagane jest, aby rolnik prowadził działalność rolniczą nieprzerwanie przez co najmniej 10 lat bezpośrednio poprzedzających złożenie wniosku i podlegał w tym okresie oraz w dniu złożenia wniosku o rentę strukturalną ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu rolników (w KRUS). Nie można zalegać z zapłatą należności do KRUS z tytułu tego ubezpieczenia. Wnioskodawca musi również posiadać numer producenta w prowadzonej przez ARiMR ewidencji producentów.

 

Gospodarstwo rolne przeznaczone do przekazania następcy powinno mieć co najmniej 3 hektary użytków rolnych w województwach: małopolskim, podkarpackim, śląskim i świętokrzyskim, a w pozostałych województwach minimum - 6 hektarów. Przy czym powierzchnia gospodarstwa (docelowego), które powstanie po przejęciu gruntów nie może być mniejsza niż średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego w kraju (obecnie 10,15 ha). Natomiast, jeśli jest przekazywane gospodarstwo większe niż 10 ha  na powiększenie innego, to wielkość docelowego gospodarstwa musi być większa co najmniej o 10 proc. od gospodarstwa przekazywanego. Wnioskujący o rentę strukturalną oraz jego małżonek powinni przekazać wszystkie użytki rolne, stanowiące zarówno ich współwłasność jak i własność odrębną. Mogą jednak pozostawić sobie łącznie do 0,5 ha użytków rolnych wraz z siedliskiem i prowadzić tam działalność rolniczą, służącą wyłącznie zaspokajaniu potrzeb własnych oraz  osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.

 

Gospodarstwo trzeba przekazać wyłącznie poprzez przeniesienie jego własności na rzecz jednego rolnika, który posiada już gospodarstwo rolne bądź na następcę - czyli osobę w wieku poniżej 40 lat, która rozpocznie prowadzenie działalności rolniczej po raz pierwszy z dniem przejęcia gospodarstwa rolnego od rolnika ubiegającego się rentę strukturalną. Ponadto, osobie tej powinna zostać wypłacona premia dla młodych rolników przed dniem wydania przekazującemu gospodarstwo rolne decyzji o przyznaniu renty strukturalnej. Poza tym przejmujący gospodarstwo rolne powinien posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe  do prowadzenia działalności rolniczej. W przypadku przekazania gospodarstwa rolnego na rzecz następcy warunek dotyczący kwalifikacji zawodowych   może być spełniony w terminie 3 lat od daty otrzymania decyzji przyznającej pomoc w ramach działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom". Ponadto, przejmujący gospodarstwo rolne nie może mieć ustalonego prawa do emerytury lub renty, gdyż musi zobowiązać się do prowadzenia osobiście działalności rolniczej na przejętych użytkach rolnych przez co najmniej 5 lat. Konieczne jest również złożenie wniosku o wpis do ewidencji producentów, a w przypadku następcy-przedłożenie w Agencji planu rozwoju gospodarstwa.

 

Podstawowa wysokość renty strukturalnej wynosi 1013 zł. Zostanie ona zwiększona o 676 zł, jeżeli wnioskodawca pozostaje w związku małżeńskim, a oboje małżonkowie spełniają wszystkie warunki dla przyznania renty strukturalnej. Istnieje również możliwość zwiększenia kwoty renty o kolejne 102 zł, jeśli przekazane zostanie gospodarstwo rolne o powierzchni  większej niż 10 ha na rzecz osoby w wieku poniżej 40 lat. Przyznana kwota renty strukturalnej wypłacana będzie za każdy miesiąc, począwszy od miesiąca, w którym wnioskodawca przekazał gospodarstwo rolne i zaprzestał prowadzenia działalności rolniczej, jednakże nie dłużej niż do osiągnięcia  65 roku życia.

 

Źródło: www.armir.gov.pl

Dodaj komentarz