Strona główna Aktualności Aktualności: Polska Ponad 15,4 miliarda zł wypłaciła ARiMR z PROW 2007-2013

Reklama

Reklama

04 Paz
Ponad 15,4 miliarda zł wypłaciła ARiMR z PROW 2007-2013
Napisał Administrator |
Opublikowane w Aktualności: Polska
 
rozmiar czcionki zmniejsz rozmiar czcionki zwiększ rozmiar czcionki
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wypłaca coraz więcej pieniędzy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, którego całkowity budżet wynosi przeszło 17,2 miliarda euro. Ta kwota w 70%  została już zagospodarowana. Do Beneficjentów trafiło już ponad 15,4 miliarda złotych a pozostałe "zagospodarowane" środki są już zaplanowane do wypłaty w ramach przyjętych przez ARiMR zobowiązań wieloletnich

Dotyczy to  np. wypłat przyznanych w ubiegłych latach Rent strukturalnych, corocznych dopłat do zalesień, wsparcia z "Programu rolnośrodowiskowego", a także płatności wynikających z zawartych do tej pory umów o dofinansowanie inwestycji realizowanych przez rolników i przedsiębiorców, które zostaną wypłacone przez ARiMR po ich wykonaniu i rozliczeniu.

 

PROW na lata 2007-2013 obejmuje ogółem 22 działania z których ARiMR realizuje w całości 14 i ma na ten cel prawie 13,7 miliarda euro. "Obsługa" pozostałych 8 została powierzona, w ramach tzw. działań delegowanych innym instytucjom. Sześć działań obsługują samorządy województw a po jednym Agencja Rynku Rolnego i Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA). W ramach działań delegowanych jest do rozdzielenia w sumie 3,5 miliarda euro.

 

W tym roku z Agencji trafi do Beneficjentów jeszcze około 7,5 miliarda zł. W sumie w 2010 r. Agencja wypłaci z tego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 około 11 miliardów zł i będzie to absolutnie "rekordowa" kwota  wypłacona w ciągu jednego roku z tego Programu.

Zainteresowanie otrzymaniem pomocy finansowej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 jest bardzo duże. W sumie rolnicy, przedsiębiorcy z sektora rolno-spożywczego i inni beneficjenci np. Lokalne Grupy Działania do tej pory złożyli przeszło 68 tys. wniosków  o udzielenie wsparcia z działań inwestycyjnych z tego Programu. Rolnicy i przedsiębiorcy, których wnioski zostały pozytywnie rozpatrzone i zmieściły się w limitach środków, przyznanych poszczególnym województwom lub w limicie krajowym, w zależności od rodzaju działania pomocowego, w zdecydowanej większości otrzymali już pieniądze. Pozostali, z którymi zawarto umowy, otrzymają wsparcie, gdy zrealizują inwestycje zatwierdzone do dofinansowania i prawidłowo je rozliczą.  ARiMR pozostało też jeszcze do rozpatrzenia około 6,7 tys. przyjętych wcześniej wniosków. Większość z nich wymagała dokonania uzupełnień przez wnioskodawców i z tego powodu nie można było zakończyć ich rozpatrywania.

 

W tym roku Agencja zaplanowała, że będzie można skorzystać ze wszystkich działań pomocowych z PROW na lata 2007-2013. Ramowy harmonogram naborów wniosków został ogłoszony na początku kwietnia br. Terminy, w których będzie można składać dokumenty na konkretne działanie z tego programu zostaną ogłoszone, zgodnie z obowiązującymi przepisami i w większości przypadków odbędzie się  to na  dwa tygodnie przed uruchomieniem naboru na dane działanie.

 

Od 28 czerwca do 9 lipca br. Oddziały Regionalne ARiMR przyjmowały wnioski o przyznanie pomocy z działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw". ARiMR przygotowuje nabory wniosków o przyznanie wsparcia z kolejnych działań finansowanych z PROW 2007-2013. Ramowy harmonogram naborów został ogłoszony na początku kwietnia br. Terminy, w których będzie można składać dokumenty na konkretne działanie z tego programu zostaną ogłoszone, zgodnie z obowiązującymi przepisami i w większości przypadków odbędzie się  to na  dwa tygodnie przed uruchomieniem naboru na dane "działanie".

Z wypłaconych dotychczas ponad 15,4 miliarda zł w ramach PROW 2007-2013 najwięcej, bo ponad 4 mld zł Agencja przeznaczyła na realizację dopłat ONW. Dopłaty te  wspierają prowadzenie produkcji rolniczej na terenach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania. Wsparcie takie otrzymuje co roku około 760 tys. rolników.

Na wypłaty rent strukturalnych, które realizowane są bez żadnych zakłóceń, ARiMR wydała do 9 lipca br. z PROW 2007-2013 ponad 3,2 mld zł. Renty takie dostaje około 65 tys. rolników, którzy po ukończeniu 55 lat zdecydowali się na przekazanie gospodarstw następcom. W tym roku przewidziany jest kolejny nabór wniosków o przyznanie rent, z którymi wiąże się przekazywanie gospodarstw w ręce młodych następców i poprawa struktury agrarnej w kraju.

 

Dla ponad 100 tys. rolników, którzy realizują programy rolnośrodowiskowe w swoich gospodarstwach, ARiMR wypłaciła z PROW 2007-2013 blisko 2,5 mld zł. Gospodarstwa przechodzące na ekologiczne metody produkcji lub stosujące technologie zapobiegające erozji gleb oraz zajmujące się hodowlą rodzimych ras zwierząt i uprawą cennych genetycznie gatunków roślin otrzymują  z tego programu dofinansowanie przez 5 lat. Dofinansowanie to ma im zrekompensować utratę dochodów, które osiągaliby stosując intensywnie nawozy sztuczne czy środki ochrony roślin.

 

Rolnikom, którzy zrealizowali inwestycje wspierane z działania "Modernizacja gospodarstw rolnych" Agencja wypłaciła ponad 2,43 mld zł. Ponieważ wsparcie z ARiMR może pokryć od 40% do 60% poniesionych kosztów, całkowita wartość inwestycji zrealizowanych przez rolników w ich gospodarstwach wynosi blisko 7 mld zł. Tą pomoc finansową z PROW 2007-2013 otrzymało blisko 24 tys. rolników, w tym około 10 tys. beneficjentów,  którzy złożyli wnioski w 2009 r.  Większość tych pieniędzy inwestorzy przeznaczyli na zakup nowoczesnych ciągników, maszyn i urządzeń rolniczych. Podkreślić należy, że ARiMR podpisała dotychczas blisko 33 tys. umów o przyznaniu pomocy łącznie na około 4,5 mld zł i oczekuje na złożenie wniosków o płatność po zakończeniu inwestycji.

 

Na premie ułatwiające młodym rolnikom start zawodowy Agencja wydała blisko 279 mln zł. Do 9 lipca br. premie taką w wysokości 50 tys. zł otrzymało ponad 5,6 tys. rolników. W tegorocznym naborze wniosków, planowanym na III kwartał, premia dla młodych rolników, zgodnie z zapowiedzią Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego, będzie podwyższona do 75 tys. zł. Zostaną też złagodzone kryteria jej przyznawania. Wielu "młodych rolników" czekając na wejście w życie wyższych premii i korzystniejszych warunków ich przyznawania  wstrzymało się ze składaniem wniosków w ARiMR.

 

Rolnikom, którzy zalesili grunty, ARiMR wypłaciła w formie pomocy pokrywającej część kosztów oraz premii pielęgnacyjnych i zalesieniowych ponad 256 mln zł. Pieniądze te otrzymało około 10 tys. rolników, którzy założyli uprawy leśne na słabych glebach, bo rolnicze użytkowanie takich gruntów nie gwarantowało rolnikom odpowiednich dochodów. Wszyscy, którzy chcieliby skorzystać z pomocy na zalesianie gruntów rolnych i innych niż rolne  po raz pierwszy mogą składać wnioski w biurach powiatowych  ARiMR od 1 czerwca do 31 sierpnia. Termin ten został wydłużony w tym roku o miesiąc, normalnie kończy się 31 lipca, z powodu wiosennej powodzi, która nawiedziła Polskę. Nie zmienił się natomiast termin składania wniosków kontynuacyjnych w 2010 roku tych rolników, którzy zalesili grunty w latach 2004-2006, w ramach wdrażanego wtedy Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich i są one przyjmowane od 1 czerwca do 15 lipca br.

 

Dla wielu rolników szansą na zwiększenie ich dochodów oraz stworzenie nowych miejsc pracy m.in. dla domowników jest rozpoczęcie działalności gospodarczej niezwiązanej bezpośrednio z rolnictwem. Do nich jest kierowane działanie "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej". Największe zainteresowanie uzyskaniem tego wsparcia można zauważyć w regionach mających dobre warunki do uruchomienia działalności agroturystycznej. Rolnicy, którzy rozpoczęli pozarolniczą działalność i złożyli wnioski o wsparcie do ARiMR otrzymali z PROW 2007-2013 dofinansowanie w łącznej wysokości ponad 175 mln zł. Wypłaty otrzymało ponad 2,3 tys. beneficjentów,  spośród ponad 4,3 tys., z którymi  ARiMR podpisała umowy o przyznanie pomocy z tego działania.

 

Grupom producentów rolnych ARiMR wypłaciła z PROW 2007-2013 blisko 104 mln zł. Niestety takich grup jest na razie niewiele mimo, że poprawiają one pozycje rolników na rynku. Urzędy marszałkowskie zarejestrowały blisko 550 grup. Prawie wszystkie istniejące grupy starały się o dofinansowanie na pokrycie kosztów administracyjnych i dostały takie wsparcie.

Przedsiębiorcom z przetwórstwa rolnego, którzy zdążyli do tej pory zrealizować i rozliczyć inwestycje dofinansowywane z działania

"Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej", ARiMR wypłaciła do 9 lipca 2010 r. blisko 327 mln zł. Wsparcie refinansujące część kosztów poniesionych na takie inwestycje wypłacone zostało 319 firmom spośród 762, z którymi Agencja podpisała umowy o przyznaniu pomocy. Łączna kwota udzielonego przez ARiMR wsparcia, wynikająca z podpisanych umów opiewa na około 1,2 miliarda zł, a całkowita wartość inwestycji zrealizowanych przez przedsiębiorców przekroczy 3 mld zł. Wynika to z tego, że ARiMR dofinansowuje od 25% do 50% kosztów inwestycji w tym działaniu. Średnia wysokość pomocy wypłaconej w przeliczeniu na jeden projekt wynosi ponad 1 mln zł. Wśród beneficjentów pomocy dominują firmy działające w branży mięsnej, mleczarskiej i owocowo-warzywnej. Niestety ponad 580 beneficjentom Agencja, po rozpatrzeniu ich wniosków, była zmuszona odmówić przyznania pomocy, bo wnioskodawcy nie spełniali kryteriów uzyskania wsparcia. Wielu przedsiębiorców odkłada też realizację inwestycji i ich rozliczenie z Agencja bojąc się kryzysu ekonomicznego.

 

Dofinansowanie w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" ARiMR wypłaciła do tej pory 324 firmom, które złożyły w zeszłym roku wnioski i zdążyły stworzyć nowe miejsca pracy. Agencja przekazała na ich konta bankowe ponad 32 mln zł. Z 1819 firmami, które realizują takie projekty, Agencja  podpisała umowy  o udzielnie wsparcia na łączną kwotę blisko 264 mln zł. Większość z tych firm zapowiada złożenie wkrótce wniosków o płatność. Drugi nabór wniosków na to działanie ARiMR przeprowadziła w okresie od 28 czerwca do 9 lipca 2010 r.

 

Ponad 140 mln zł wypłacono z PROW 2007-2013 na realizację inwestycji w ramach tzw. działań delegowanych, wdrażanych przez samorządy województw. Pieniądze te  przeznaczone zostały na wsparcie działalności lokalnych grup działania, inwestycji w "Odnowę i rozwój wsi" oraz "Podstawowych usług dla gospodarki i ludności wiejskiej".

 

Dotychczasowy przebieg wdrażania PROW 2007-2013, wielkość wypłat i "zagospodarowanych" środków, przygotowywane kolejne nabory wniosków, wskazują, że  tak jak to było w wypadku programów z lat 2004-2006, ten Program też zostanie zrealizowany w pełni a pieniądze znajdujące się w jego budżecie będą wykorzystane w całości.

 

Źródło: www.armir.gov.pl

Dodaj komentarz