Strona główna Aktualności Aktualności: Polska Prezydium Copa: liberalizacja handlu z Ameryką Płd., powódź w Polsce, dobrostan świń, uprawy GMO

Reklama

Reklama

08 Paz
Prezydium Copa: liberalizacja handlu z Ameryką Płd., powódź w Polsce, dobrostan świń, uprawy GMO
Napisał Administrator |
Opublikowane w Aktualności: Polska
 
rozmiar czcionki zmniejsz rozmiar czcionki zwiększ rozmiar czcionki
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

W dniach 24-25 czerwca br. w Brukseli odbyło się posiedzenie Prezydium Komitetu Copa. W obradach udział wzięły niemal wszystkie rolnicze organizacje członkowskie z Polski, w tym Krajowa Rada Izb Rolniczych z Prezesem Wiktorem Szmulewiczem na czele. Wśród najważniejszych punktów obrad znalazła się debata z Komisarzem ds. Handlu UE na temat liberalizacji wymiany handlowej w kontekście rolnictwa europejskiego, a także implementacja w poszczególnych krajach Unii Europejskiej Dyrektywy Rady 2008/120/WE ustanawiającej minimalne normy ochrony świń.

Pierwszego dnia obrad  gościem posiedzenia Prezydium Copa był Karel de Gucht sprawujący od lutego br. stanowisko Komisarza ds. Handlu. Motywem przewodnim dyskusji na temat handlu pomiędzy Unią Europejską a krajami trzecimi była decyzja Komisji Europejskiej dotycząca wznowienia w najbliższym czasie negocjacji z krajami Mercosur?u tj. międzynarodowej organizacji gospodarczej skupiającej państwa Ameryki Łacińskiej. Przedstawiciele środowiska rolniczego wskazywali na zagrożenia wynikające z podjęcia tematu liberalizacji wymiany handlowej z takimi krajami jak Brazylia czy Argentyna, obejmującej również surowce rolne, przy trwających jednocześnie negocjacjach w ramach rundy Doha Światowej Organizacji Handlu. Jak podkreślał de Gucht, rozmowy z Mercosurem zostaną wznowione na podstawie mandatu krajów członkowskich UE z 2004 roku oraz oferty dotyczącej produktów przemysłowych. W tym kontekście Przewodniczący Copa Pedraig Walshe stwierdził, że rolnictwo europejskie nie może być kartą przetargową dla rozszerzenia rynków zbytu dla przemysłu, a liberalizacja musi być jedynie środkiem rozwoju ekonomicznego i społecznego, a nie celem samym w sobie. Konkretnym kosztem zbyt miękkiej pozycji Unii Europejskiej w tym kontekście jest bezpieczeństwo małych i średnich rodzinnych gospodarstw rolnych, które mogą nie wytrzymać konkurencji ze strony towarów rolnych z Ameryki Południowej. W wielu wypowiedziach wskazywano ponadto, że konkurencja taka jest z założenia nieuczciwa z uwagi na zdecydowanie niższe koszty produkcji w krajach południowoamerykańskich wynikające m.in. z braku restrykcyjnych norm jakościowych i produkcyjnych, jakie obowiązują europejskich producentów rolnych. W tym kontekście Wiceprzewodniczący Copa Lorenco Ramos (UPA, Hiszpania) przedstawił przykład dotychczasowych przypadków importu na rynek unijny produktów roślinnych wyprodukowanych przy użyciu niedozwolonych we Wspólnocie środków ochrony roślin. Takie postępowanie jego zdaniem nie tylko powoduje nieuczciwą konkurencję, ale w sposób bezpośredni wpływa na jakość i bezpieczeństwo żywności dostarczanej konsumentom w Unii Europejskiej. Kolejną kwestią, na którą zwracano uwagę to nieprzestrzeganie limitów ilościowych związanych z wynegocjowanymi kontyngentami i niedostateczna ochrona granic UE pozwalająca na kontynuację podobnych praktyk.

 

Drugi dzień obrad Prezydium Copa, podczas którego omówiono szereg kwestii związanych z funkcjonowaniem samej organizacji, był okazją do poruszenia najbardziej aktualnych tematów merytorycznych. Przed dyskusją dotyczącą poszczególnych regulacji prawnych  produkcji rolnej w UE zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz zabrał głos w sprawie sytuacji rolników w Polsce poszkodowanych w wyniku tegorocznej powodzi. W swojej wypowiedzi przedstawił zakres i skalę strat poniesionych przez producentów rolnych w związku z przejściem kataklizmu. Zachęcając do wpłat na specjalnie otworzony rachunek bankowy KRIR poinformował o inicjatywie polskiego samorządu rolniczego w zakresie zbiórki funduszy, które przeznaczone będą na doraźne wsparcie  poszkodowanych i przyspieszenie usuwania skutków powodzi w najbardziej ucierpiałych gospodarstwach rolnych.

 

Żywiołowa debata miała miejsce przy okazji projektu stanowiska Copa-Cogeca w sprawie stosowania się do przepisów Dyrektywy Rady 2008/120/WE ustanawiającej minimalne normy ochrony świń. W związku z koniecznością obligatoryjnej implementacji od 1 stycznia 2013 roku we wszystkich państwach UE określonych niniejszą dyrektywą zasad utrzymania trzody chlewnej Sekretariat Copa-Cogeca przygotował na podstawie wniosków Grupy Roboczej ?Wieprzowina? projekt wystąpienia, w którym organizacje rolnicze domagają się złagodzenia wdrażania przepisów i ustanowienia okresu przejściowego z uwagi na trwający od dłuższego czasu kryzys w sektorze trzody chlewnej. Głos w tej sprawie zabrał m.in. Prezes Wiktor Szmulewicz stwierdzając, że obciążenia finansowe producentów trzody związane z dostosowaniem gospodarstw do przepisów dyrektywy mogą doprowadzić do jeszcze większej redukcji pogłowia świń, co w dalszej konsekwencji spowoduje konieczność importu mięsa wieprzowego do Unii Europejskiej z krajów trzecich, gdzie nie obowiązują tak restrykcyjne zasady dobrostanu zwierząt. Opowiadając się za ustanowieniem okresu przejściowego w podobnym tonie wypowiadali się również przedstawiciele m.in. Francji, Hiszpanii, Węgier, Irlandii i Czech. Ponieważ kilka delegacji krajowych zwracało jednocześnie uwagę, że takie rozwiązanie sprawy ujemnie odbije się na ekonomice gospodarstw, które już poczyniły stosowne inwestycje (m.in. w Danii, Niemczech, Szwecji i Holandii) postanowiono o ponownym przeanalizowaniu możliwości interwencji Copa-Cogeca w trybie roboczym.

 

Kolejnym poruszonym tematem w trakcie drugiego dnia obrad była inicjatywa Komisji Europejskiej w sprawie upraw na terenie Wspólnoty roślin genetycznie modyfikowanych. KE zaproponowała wstępnie, aby w gestii państw członkowskich pozostawało ustanowienie krajowych instrumentów koegzystencji upraw konwencjonalnych, ekologicznych i GMO  pozwalających na osiągnięcie przypadkowej obecności poniżej 0,9%. W debacie wielu uczestników, w tym Przewodniczący NSZZ RI ?Solidarność? Jerzy Chróścikowski zabierający głos w imieniu delegacji polskiej, po raz kolejny wskazywało na zagrożenia środowiskowe związane z uwolnieniem roślin genetycznie modyfikowanych do środowiska naturalnego. Zdaniem przedstawiciela organizacji rolniczej z Hiszpanii, Copa-Cogeca potrzebuje silnego i  jednoznacznego stanowiska w tej sprawie podobnie jak to zrobiła Europejska Rada Młodych Rolników CEJA, która w sposób jasny wyraziła swój sprzeciw wobec upraw GMO na terenie Unii Europejskiej. Reprezentant niemieckiego DBV stwierdził natomiast, że pozostawienie państwo członkowskim decyzji w ich własnym zakresie dotyczących zasad koegzystencji może wpłynąć na zaburzenie konkurencyjności rolników wewnątrz samej Wspólnoty, dlatego podstawą prawną postępowania poszczególnych krajów powinny być zasady ogólnoeuropejskie.

 

Prezydium Copa było również okazją do przedstawienia informacji na temat wyników prac Grupy Wysokiego Szczebla ds. Mleka przy Komisji Europejskiej, której wnioski opublikowane w ostatnim czasie mają stanowić podstawę do przyszłych rozwiązań legislacyjnych dotyczących organizacji rynku mleczarskiego UE. Delegacja polska wyraziła po raz kolejny przy tej okazji sprzeciw wobec likwidacji systemu kwotowania produkcji mleka od 2015 roku argumentując swojej stanowisko zaplanowanym na 2011 rok przeglądem sytuacji w sektorze mleka na poziomie Unii Europejskiej, podczas którego mają dopiero zapaść najważniejsze decyzje co do przyszłości organizacji rynku. Sprawa przyszłości kwot mlecznych, pomimo dotychczasowych zapisów prawnych, powinna być zatem kwestią otwartą.

 

Źródło: www.krir.gov.pl

Dodaj komentarz