Strona główna Aktualności Aktualności: Polska Resort rolnictwa na temat określenia terminu wypłat płatności bezpośrednich

Reklama

Reklama

11 Lis
Resort rolnictwa na temat określenia terminu wypłat płatności bezpośrednich
Napisał Administrator |
Opublikowane w Aktualności: Polska
 
rozmiar czcionki zmniejsz rozmiar czcionki zwiększ rozmiar czcionki
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

27 kwietnia br. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazało Zarządowi Krajowej Rady Izb Rolniczych odpowiedź na wniosek samorządu rolniczego wystosowany za postulatem Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej dotyczący określenia w decyzji o przyznaniu płatności bezpośrednich terminu realizacji płatności na indywidualne konto rolnika. Zgodnie z przytoczoną przez resort rolnictwa wykładnią określenie sztywnego terminu realizacji wypłat płatności bezpośrednich mogłoby w sposób negatywny wpłynąć na możliwości realizacji czynności wykonywanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poprzedzających przekazanie potrzebnych środków finansowych przez Ministerstwo Finansów. Poniżej pełna treść stanowiska resortu rolnictwa w tej sprawie.

 

 

Zgodnie z art. 29 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r. ustanawiającego wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającego określone systemy wsparcia dla rolników, zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 1290/2005 begin_of_the_skype_highlighting              1290/2005      end_of_the_skype_highlighting, (WE) nr 247/2006, (WE) nr 378/2007 oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 begin_of_the_skype_highlighting              1782/2003      end_of_the_skype_highlighting (Dz. Urz. UE L 30 z 31.01.2009, str. 16, z późn. zm.), płatności są przekazywane w nie więcej niż dwóch ratach na rok, w okresie od dnia 1 grudnia do dnia 30 czerwca kolejnego roku kalendarzowego.

 

Przewidziany przepisami okres wypłaty płatności ma na celu zapewnienie prawidłowej realizacji tego wsparcia. Przyznanie płatności musi bowiem zostać poprzedzone szeregiem czynności takich jak: kontrole administracyjne i krzyżowe wniosków, typowanie wniosków do kontroli na miejscu, przeprowadzanie kontroli w terenie, opracowanie wyników kontroli i przekazanie protokołów do wydania decyzji oraz wydanie decyzji. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, po otrzymaniu listy zleceń płatności z biura powiatowego, dokonuje weryfikacji ich poprawności. Następnie Prezes Agencji zgłasza zapotrzebowanie na środki do realizacji płatności do Ministerstwa Finansów.

 

Wprowadzenie proponowanego rozwiązania spowodowałoby, że wykonanie stosownej decyzji w tym zakresie w określonym terminie byłoby uzależnione od czynników, na które Agencja nie ma wpływu. Przykładem takiej sytuacji była przerwa w realizacji płatności okresie od 1 do 18 stycznia br., spowodowana prowadzonymi uzgodnieniami między Bankiem Gospodarstwa Krajowego a Ministrem Finansów w sprawie umowy, o której mowa w art. 208 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz pracami legislacyjnymi nad projektem rozporządzenia wykonawczego do znowelizowanej ustawy z dnia 22 września 2006 r. o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej (Dz. U. Nr 187, poz. 1381, z późn. zm.).

 

Jednocześnie należy podkreślić, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi dokłada wszelkich starań, aby płatności były realizowane na bieżąco i bez zbędnej zwłoki. Potwierdzeniem powyższego jest fakt, że realizacja płatności bezpośrednich z roku na rok przebiega coraz sprawniej. Przykładowo w grudniu 2009 r. zrealizowano płatności na łączną kwotę ponad 6 mld PLN, natomiast w analogicznym okresie roku 2008 - nieco ponad 4 mld PLN, a w 2007 - 2 mld PLN.

Artur Ławniczak

Ponadto, ustanowiona została reguła, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa co do zasady, powinna dążyć do zakończenia postępowania w sprawie przyznania płatności w terminie do dnia 1 marca roku następującego po roku, w którym został złożony wniosek. W przeciwnym przypadku, zgodnie z art. 19 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2008 r. Nr 170, poz. 1051, z późn. zm.), o każdym przypadku niemożności rozwiązania sprawy dotyczącej przyznania płatności w wymienionym terminie, Agencja zawiadamia rolnika, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.  

 

Źródło: http://krir.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=1023&Itemid=1


Pokrewne etykiety

Dodaj komentarz